Quanzhou Ming industry Quangang Fujian

DESIGN CONCEPT:

LOCATION: Quanzhou,China   
                                                                                                              
TIME:           2016